मण्डूक

मन्दविष सर्प – जलपाद मण्डूकस्य कथा काकोलूकीयम्-15(239)

संक्षेपरूपेण कथा एवंप्रकारेण अस्ति। एको मन्दविष सर्पः सरोवर तटे अनशन अवस्थायां स्थितो भवति येनोपरि एको मण्डूकः तस्य निष्चेष्टता कारणं पृच्छति। मन्दविष सर्पः कथयति यत् मण्डूकभ्रमतया तेन कस्यचित् ब्राह्मणपुत्रस्य अंगुष्ठे दष्टः येन कारणेन सः मृतिमगात्। तस्य पितुना माम् शप्तः यत् त्वं मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि, तत्प्रसादलब्धजीविका वर्तिष्यसि। अतः स मन्दविष सर्पः परोक्षेण मण्डूकानां वाहनं भवति। वाहनं भूत्वा तान् खादति। सर्वेषामेव मण्डूकान् खादितवान्।

कथं पंचतन्त्रे सार्वत्रिक रूपेण सर्पेभिः मण्डूकानां भक्षणस्य उल्लेखं भवति। अस्य मूलं आयुर्वेदे नाडी दर्शने अन्वेषणीयः।

nadi1

अयं चित्रः वसंत दत्तात्रेय लाडस्य Secrets of the Pulse (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली) पुस्तकतः गृहीतं भवति।

nadi2

उपरोक्त चित्रं लिवर सिरोसिस ग्रस्तस्य एकस्य आतुरस्य नाडीपरीक्षातः अस्ति यस्मिन् रक्तस्य प्रवाहः यकृतस्य माध्यमे अवरुद्धं अस्ति एवं वैकल्पिक मार्गेभ्यः प्रवाहितमस्ति। स्वस्थ स्थिति संख्या 2 द्वारा प्रदर्शितमस्ति। अत्र सर्प गतिः इषु द्वारा प्रदर्शितमस्ति। मण्डूक गतिः अण्डाकार वक्र द्वारा। नाड्याः द्विस्पन्दनानां मध्य काले सर्प एवं मण्डूक द्वयानां अपि गतीनां विरामं भवति। किन्तु आतुर अवस्थायां मण्डूक गत्याः विरामं भवति, न सर्प गत्याः(चित्र संख्या 1)। पंचतन्त्रस्य कथानुसारेण सर्पः अन्ततः सर्वेषां मण्डूकानां भक्षणं करोति। अयं स्थितिः नैव कदापि स्वागतयोग्यं अस्ति।

शतपथ ब्राह्मण 9.1.2.21 अनुसारेण  प्राणा ऋषयः अग्निं समस्कुर्वंस्तं अद्भिः अधावन् ता आपः  स्कन्दिताः अभवन्। ते एव मण्डूकाः अभवन् –

एतद्वै यत्रैतं प्राणा ऋषयोऽग्रेऽग्निं समस्कुर्वंस्तमद्भिरवोक्षंस्ता आपः समस्कन्दंस्ते मण्डूका अभवन् – ९.१.२.[२१]

अनुमानमस्ति यत् नाडीपरीक्षा काले मण्डूक रूपेण येषां स्पन्दनानां संज्ञानं भवति, ते रक्तस्य कस्यचित् नाडी मध्ये बलपूर्वक प्रवेशस्य सूचकाः सन्ति। यदि मण्डूक गतिः उपलब्धं न भवति, केवल सर्प गतिः एव उपलब्धमस्ति, तदा अयं संकेतः यत् रक्तस्य प्रवाहः अपेक्षित नाडीतः अवरुद्धं अस्ति। यदा विशिष्ट नाडीतः रक्तस्य प्रवाहं अवरुद्धं भवति, तदा अयं रक्तः वैकल्पिक मार्ग द्वारा हृदये प्रवेशं करोति। अस्य सूचकः सर्प गति अस्ति।

यथा चित्रे प्रदर्शितमस्ति, सर्पगत्योपरि मण्डूक गतिः आरोपितं भवति। अतः यदा पंचतन्त्रस्य कथायां मण्डूकेभिः सर्पवाहनस्य उल्लेखं भवति, अयं सत्यमेव।

गर्ग संहिता ५.२४.६० मण्डूक देवः शेषावतार बलरामस्य साक्षात्कारं करोति। मण्डूकस्य सर्पगत्यां रूपान्तरणं केषु स्थितिषु प्रशस्तं अस्ति, अयं न ज्ञातः।

माण्डूक्योपनिषदे ओंकारस्य प्रतिपादनमस्ति।

ऋग्वेद 7.103 सूक्तम् मण्डूकानां भवति। तत्र ऋत्विजः स्वतपसा अभ्राणां उत्पत्तिं कुर्वन्ति। तेषां तपः एव घर्मकालः भवति। ते  अभ्राः यदा वर्षन्ति, तदा ऋत्विक् रूपा मण्डूकाः शब्दान् कुर्वन्ति। यथा एक मण्डूकस्य ध्वनिं द्वितीय  मण्डूकः अनुकरोति, एवं ते शब्दं कुर्वन्ति।

शतपथ ब्राह्मण 9.1.2 मध्ये कस्मिंश्चित् तन्त्रे व्यवस्था उत्पत्ति हेतु विशेष उपायाः प्रदर्शितानि भवन्ति। व्यवस्था अर्थात् एण्ट्रांपी, अव्यवस्था न्यूनीकरणम्। अयं प्रकृति अव्यवस्था वृद्धिं प्रति अग्रसरः भवति, किन्तु जीवमात्रस्य उत्पत्तिः व्यवस्था वृद्धेः परिणामः। शतपथ ब्राह्मणस्य अष्टम काण्डस्य नाम चितिः भवति,  नवम् काण्डस्य नाम संचितिः, अतिविशिष्ट व्यवस्था। अत्र शतरुद्रिय नियमस्य व्यवहारमस्ति। शतरुद्रिय अर्थात् आवां जीवनतन्त्रः शतधा अव्यवस्थितं भवति। अस्य हेतु शतसंख्याकं रुद्राणां कल्पना कृतमस्ति। रुद्राः एव सर्पाः, अयं अनुमानः। तेषां शतरुद्राणां अर्चकाः विशिष्टाः भवन्ति, तेभिः निर्मिताः लिंगाः अपि विशिष्ट नामधेयेभिः भवन्ति। अस्य विवरणम् स्कन्दपुराणे 1.2.13.144 मध्ये अस्ति। अनेन प्रकारेण व्यवस्थां स्थापयित्वा, अन्य शब्दे, रुद्राणां शमयित्वा, ततः पश्चात् आनन्दस्य स्थितिः आविर्भवति यत्र ऋत्विजः सोमस्य वर्षा कारणेन मण्डूका इव शब्दं कुर्वन्ति। अन्य शब्दे, वास्तविक आनन्दस्य प्राप्ति हेतु रुद्राः, कठोर साधना, आधारमस्ति, वाहनमस्ति। पञ्चतन्त्रस्य कथा कथयति  – यदि शतरुद्रियस्य साधना पूर्णं न भवति, तदा असंतुष्ट रुद्राः सर्परूपे परिणतिं कृत्वा दंशिष्यन्ति। स सर्पः सर्वान् मण्डूकान् अपि भक्षयिष्यति।

मण्डूकस्य जलपाद नाम सार्थकः अस्ति। जलपाद अर्थात् जडपाद। येषां मण्डूक प्राणानां आधारः जडं अस्ति, ते एव सर्पस्य भक्षाः भविष्यन्ति।

यजुर्वेदे व्यवस्थास्थापन हेतु शतरुद्रियस्य व्यवस्था अस्ति। सोमयागे अयं व्यवस्था षडह द्वारा, षष्ठ अहात्मक याग द्वारा स्थापितं भवति। तदनन्तरं त्रिदिवसीयं छन्दोमाः भवन्ति। तदनन्तरम् दशम अहः अविवाक्यं नामधेयं भवति। अतीव आनन्दस्य अवस्था, वाक् द्वारा वर्णनमपि असम्भवम्। भागवत पुराणे प्रथम षट् स्कन्धाः वृत्र वध हेतु सन्ति। तत्पश्चात् त्रय स्कन्धाः छन्दोमसमान भवन्ति। तत्पश्चात् दशम स्कन्धे कृष्णजन्म भवति।

मन्दविष सर्प – जलपाद मण्डूकस्य कथा काकोलूकीयम्- 15(239)

कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि एक मन्दविष सर्प शान्त होकर सरोवर के किनारे बैठ गया। एक मण्डूक ने पूछा कि आज आहार के लिए क्यों नहीं जाते। उसने कहा कि मण्डूक के भ्रम से उसने एक ब्राह्मण- पुत्र के अंगूठे में डस लिया जिस पर उसके पिता ने शाप दे दिया कि तुम मण्डूकों के वाहन बन जाओ। उनकी दी हुई वृत्ति से तुम्हारा काम चलेगा। वह सर्प मण्डूकों का वाहन बन गया। यह देखकर एक अन्य सर्प से मन्दविष सर्प से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि समय को देखते हुए कुछ भी करने का निर्णय करना चाहिए।

पंचतन्त्र में सार्वत्रिक रूप से सर्पों द्वारा मण्डूकों के भक्षण का उल्लेख क्यों है। इसका मूल आयुर्वेद में नाडीदर्शन में अन्वेषणीय है।

अयं चित्रः वसंत दत्तात्रेय लाडस्य Secrets of the Pulse (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली) पुस्तकतः गृहीतं भवति।

उपरोक्त चित्र लिवर सिरोसिस से ग्रस्त एक रोगी की नाडी का है जिसमें रक्त का प्रवाह यकृत से न होकर वैकल्पिक नाडियों से हो रहा है। स्वस्थ स्थिति संख्या 2 द्वारा प्रदर्शित की गई है। यहां सर्प गति तीर द्वारा प्रदर्शित की गई है। मण्डूक गति अण्डाकार वक्रों द्वारा। नाडी के दो स्पन्दनों के बीच के काल में सर्प एवं मण्डूक दोनों ही गतियां अनुपस्थित हैं। लेकिन आतुर स्थिति में मण्डूक गति तो रुक जाती है, किन्तु सर्प गति नहीं रुकती(चित्र संख्या 1)। पंचतन्त्र की कथा के अनुसार सर्प अन्ततः सभी मण्डूकों का भक्षण कर लेता है। यह स्थिति कदापि स्वागत योग्य नहीं कही जा सकती।

शतपथ ब्राह्मण 9.1.2.21 के अनुसार प्राण ऋषि अग्नि का संस्कार करते हैं, उसे जल से धोते हैं। इस प्रक्रिया में जो जल बहे, वह मण्डूक बन गए –

एतद्वै यत्रैतं प्राणा ऋषयोऽग्रेऽग्निं समस्कुर्वंस्तमद्भिरवोक्षंस्ता आपः समस्कन्दंस्ते मण्डूका अभवन् – ९.१.२.[२१]

अनुमानहै कि नाडीपरीक्षा काल में मण्डूक रूप में जिन स्पन्दनों का संज्ञान होता है, वे रक्त द्वारा किसी नाडी विशेष में बलपूर्वक प्रवेश के सूचक हैं। यदि मण्डूक गति उपलब्ध नहीं है, केवल सर्प गति ही है, तब यह संकेत है कि रक्त का प्रवाह अपेक्षित नाडी के माध्यम से अवरुद्ध है। जबविशिष्ट नाडी से रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होगा, तब रक्त वैकल्पिक मार्ग से हृदय में प्रवेश करेगा। इसका सूचक सर्प गति है।

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सर्प गति के ऊपर मण्डूक गति आरोपित है। अतः जब पंचतन्त्र की कथा में मण्डूक सर्प को अपना वाहन बनाते हैं, तो यह कहना उचित ही है।

गर्ग संहिता ५.२४.६० में मण्डूक देव शेषावतार बलराम का साक्षात्कार करता है। मण्डूक का सर्पगति में रूपान्तरित हो जाना किन स्थितियों में प्रशस्त हो सकता है, यह ज्ञात नहीं है।

माण्डूक्योपनिषदे में ओंकार का प्रतिपादन है।

ऋग्वेद 7.103 सूक्त मण्डूक सूक्त है। वहां ऋत्विज ही मण्डूक हैं। वे ऋत्विज अपने तप से बादलों को उत्पन्न करते हैं। उनका तप ही घर्मकाल है। जब बादल वर्षा करते हैं तो ऋत्विक् रूप मण्डूक शब्द करते हैं।

शतपथ ब्राह्मण 9.1.2 में किसी तन्त्र में व्यवस्था की स्थापना के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिएं, यह कहा गया है। व्यवस्था अर्थात् अव्यवस्था या एण्ट्रांपी का न्यूनीकरण। यह प्रकृति अव्यवस्था वृद्धि के प्रति अग्रसर हो रही है, किन्तु जीवमात्र की उत्पत्ति व्यवस्था में वृद्धि का परिणाम है। शतपथ ब्राह्मण के अष्टम काण्ड की संज्ञा चिति है, नवम काण्ड की संचिति, अतिविशिष्ट व्यवस्था। यहां शतरुद्रिय नियम का व्यवहार है। शतरुद्रिय अर्थात् हमारा जीवनतन्त्र शतधा अव्यवस्थित है। इस हेतु शतसंख्या रुद्रों की कल्पना की गई है। रुद्र सर्प ही हैं,यह अनुमान है। उन सौ रुद्रों के सौ विशिष्ट अर्चक होते हैं, उनके द्वारा निर्मित लिङ्ग भी विशिष्ट नामों वाले हैं। इसका विवरण स्कन्द पुराण में है। इस प्रकार व्यवस्था की स्थापना करके, अन्य शब्दों में, रुद्रों का शमन करके, उसके पश्चात् आनन्द की स्थिति का आविर्भाव होता है जहां ऋत्विज सोम की वर्षा के कारण मण्डूक की भांति शब्द करते हैं। अन्य शब्दों में कठोर साधना रूपी रुद्र या सर्प आनन्द रूपी मण्डूक प्राणों का आधार, वाहन होते हैं।  पन्चतन्त्र की कथा कहती है – यदि शतरुद्रिय साधना पूर्ण न हुई तो असंतुष्ट रुद्र सर्परूप धारणकरके डसेंगे। वह सर्प सब मण्डूकों का भक्षण कर जाएगा।

कथा में मण्डूक का जलपाद नाम सार्थक है। जलपाद अर्थात् जडपाद। जिन मण्डूक प्राणों का आधार जड है, वह सर्प के भक्ष्य बनेंगे।

यजुर्वेद में व्यवस्था हेतु शतरुद्रिय है। सोमयाग में यह व्यवस्था षडह अर्थात् छह दिनों के याग द्वारा स्थापित की जाती है। तदनन्तर त्रिदिवसीय छन्दोम होते हैं। उसके पश्चात् दशम अह अविवाक्य संज्ञा वाला होता है। अतीव आनन्द की स्थिति, वाक् द्वारा जिसका वर्णन असम्भव है। भागवत पुराण के प्रथम छह स्कन्ध तो वृत्र वध हेतु हैं। तत्पश्चात् तीन स्कन्ध छन्दोमों के समान हैं। उसके पश्चात् दशम स्कन्ध में कृष्ण जन्म होता है।

 

लब्धप्रणाशम्- कथा 2

गंगदत्त मण्डूकराजः – प्रियदर्शन सर्पः

अरघट्ट(रहट)

araghatta

यदा कोपि जनः बुद्धः भवति, तस्य संज्ञा अरिष्टनेमि अपि भवति। अरिष्टनेमि अर्थात् तस्य जनस्य प्रभावक्षेत्रे कोपि हिंसा न घटिष्यति। तीर्थंकर महावीर अस्य उदाहरणमस्ति।  स बुद्धः यं कमपि द्रक्ष्यसि, तत् प्रियमेव भविष्यति, नाप्रियं। वयं सर्वेपि जनाः तथैव वाञ्छन्ति, किन्तु वयं बुद्धाः नैवास्मः। वयम् पंचतन्त्रस्य प्रियदर्शन सर्पाः अस्मः। कथायाः प्रथम पात्रः मण्डूकराज गंगादत्तः अस्ति। सः एके कूपे निवसति। तत्र तस्य केचित् जातिबन्धवः तं द्वेषं कुर्वन्ति, केचित् परिजनाः तेन सह बन्धुत्वं धारयन्ति। स मण्डूकराजः प्रियदर्शन सर्पेण सह मैत्री स्थापितं करोति एवं तं सर्पं कूपे स्थापितुं प्रबन्धं करोति। स प्रियदर्शन सर्पः प्रथमेन तस्य मण्डूकराजस्य द्वेष्ट्रीन् खादति, तत्पश्चात् तस्य प्रेमी बान्धवान् खादति। केवलं मण्डूकराजः शेषं वर्तते। तदा सर्पस्य भोजन हेतु स मण्डूकराजः कूपात् बहिर्गच्छति एवं सर्पस्य भयकारणेन कदापि न पुनरागम्यते। अत्र मण्डूकराजस्य स्थितिः इन्द्रिस्य स्वामी इन्द्रस्य, मनस्य प्रतीयते। मण्डूकस्य कार्यं साधना न भवति, अपितु यत्किंचित् आनन्दं इन्द्रियाणि प्रदीयन्ते, तस्य भोगमात्र एव प्रतीयते। आवां मनः इच्छति यत् यः कोपि आवां द्वेष्टि, तस्य अस्तित्वं संसारे नैव भवतु। पुराणेषु अस्य निकटतम स्थितिः असूया उच्यते। असूया – ईर्ष्या। राजानः स्वयं श्रेष्ठं मन्यमानाः प्रजा साकं असूया धारयन्ति। तान् राजानाम् प्रजा अपदस्थं करोति। किन्तु असूयायाः अन्यमर्थमपि भवति। सूया अर्थात् किपमि कार्य कर्तुं पूर्वम् सविता देवता माम् सम्यक् प्रेरणा प्रदास्यति। यदि अयं स्थिति न भवति, तर्हि कार्यस्य सम्पादनं सर्वश्रेष्ठं न भविष्यति। तथा अहं तद्हेतु प्रारब्धं तथा स्वसहयोगी जनेषु दोषारोपणं करिष्यामि। अतः मण्डूकराज रूपी मनः असन्तुष्ट प्राण, रौद्र प्राण रूपी सर्पं कूपे स्थापयति। कूपे अवतरितुं कः उपायः भवतु, अस्मिन् संदर्भे अरहट्टस्य उल्लेखं भवति। पंचतन्त्रस्य कथा किमपि नामं रहस्यस्य स्थापनार्थं एव दास्यति, अयं विश्वासः।

Advertisements